La Federació d’agricultors Viveristes de Catalunya (FVC) està formada per les quatre associacions de viveristes catalanes:

Associació d’Agricultors Viveristes de Barcelona
Associació de Viveristes de Girona
Associació d’Empresaris Viveristes de Lleida
Associació de Viveristes de Tarragona

L’òrgan de govern i representació de la FVC és la seva Junta que està composada per:

• President: Joan Roig
• Vicepresident: Joaquim Gassó
• Tresorer: Àngel Moreno
• Secretari: Jordi Bronsoms
• Vocal 1: Jaume Pons 
• Vocal 2: Isidre Queralt 
• Vocal 3: Oriol Belil
• Vocal 4: Faust Guardia

Actualment la FVC compta amb un col•lectiu de més de 200 empreses productores de plantes vives que venen a representar el 90% del sector viverista català amb els següents trets característics:

El sector productor de plantes vives català ocupa actualment una superfície de conreu d’unes 1.800 Ha. De les quals unes 1.600 són en cultiu a l’aire lliure i unes 200 ho són sota hivernacle.

La producció de plantes vives inclou el cultiu de: arbres ornamentals, arbres de Nadal, arbustos ornamentals, coníferes, cactus, planta aromàtica, planta de temporada, planta vivaç, planta d’ombra, planta mediterrània, plantes crasses, palmàcies, planta forestal, fruiters i el material vegetal de reproducció de les anteriors produccions (cultiu de teixits, germinació de llavors, arrelament d’esqueixos i empelts).

Els anteriors cultius es realitzen tant a plena terra com en contenidor, trobant-se a l’aire lliure o a cobert, sota estructures del tipus hivernacle més o menys sofisticats segons els requeriments de la producció.

Les empreses que formen el sector són petites i mitjanes, la majoria d’elles de tipus familiar. La mida de les explotacions és variable, des de una hectàrea en el cas de produccions intensives de planta ornamental sota hivernacle a més de 50 Ha en el cas de producció d’arbre i arbust a l’exterior.

La producció dels vivers catalans té com a destí final dos usos diferenciats: l’ús privat (planta per decoració d’interiors o enjardinaments exteriors i plançons per explotacions fructícoles, vitícoles o forestals), i l’ús que en faci el sector públic en l’enjardinament d’espais públics (parcs, places, vials), la restauració paisatgística i la repoblació forestal.

Els principals mercats del sector són la resta de l’estat espanyol i, cada vegada més, altres països de la Comunitat Europea, principalment França i Itàlia. Els viveristes catalans exportaren el 2009 plantes per valor de 34,7M€.

Advertencia Este contenido requiere Flash

Para visualizar este contenido, deberá habilitarse JavaScript y, además, se necesitará la última versión de Adobe Flash Player.

Descárguese ahora Flash Player de forma gratuita.

Obtener Adobe Flash Player